Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Printpartners International B.V. voor de verkoop via internet.

Artikel 1. Definities

1.1. Printpartners International: De besloten vennootschap Printpartners International B.V., gevestigd aan de A. van Leeuwenhoekweg 36/B14, 2408 AN te Alphen aan den Rijn. KVK-nummer: 69776105 met bijbehorend BTW-nummer: NL858007757B01

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Printpartners International georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met Printpartners International.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.6. Website: www.myamazingcat.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van Printpartners International, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van Printpartners International door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

Artikel 3. Informatie

3.1. Verkoper is Printpartners International B.V., gevestigd aan de A. van Leeuwenhoekweg 36/B14, 2408 AN te Alphen aan den Rijn, e-mailadres: info@myamazingcat.nl

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. Printpartners International is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1. Aanbiedingen en prijzen van Printpartners International zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden Printpartners International niet.

Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

5.1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Printpartners International onverwijld langs via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:

– de identiteit en het adres van Printpartners International;

– de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;

– de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;

– de kosten van aflevering;

– de wijze van betaling;

– de wijze van aflevering;

– de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De Klant dient de betalingen aan Printpartners International volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door Printpartners International is ontvangen, stuurt Printpartners International het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen, aan de Klant toe. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal Printpartners International de eventueel reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de Klant terugbetalen. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden.

5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de Klant. Het adres dat de Klant aan Printpartners International heeft opgegeven geldt als afleveradres.

Artikel 6. Retourneren

6.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen dertig dagen na ontvangst terugzenden aan Printpartners International, waarna Printpartners International vervolgens binnen tien dagen na ontvangst van de klacht de Klant per e-mail zal informeren.

6.2. Verzending dient plaats te vinden naar het volgende antwoordnummer: Printpartners International B.V., A. van Leeuwenhoekweg 36/B14, 2408 AN te Alphen aan den Rijn. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te ontvangen verzendbewijs. De klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de klant besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie. Printpartners International raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

6.3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening Printpartners International op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden voor haar rekening te nemen.

6.4. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd, en in de originele, onbeschadigde doos te zitten. Printpartners International raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het originele verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

6.5. Printpartners International is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6.6. Indien Printpartners International de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de Klant, het relevante product vervangen of vergoed.

Artikel 7. Garantie

7.1. Printpartners International hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

7.2. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings e-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

Artikel 8. Overmacht

In geval van overmacht is Printpartners International niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

Artikel 9. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.